กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคฤดูร้อน/2562
วันนี้ - 28 ก.พ. 2562
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย อาคาร1 ชั้น2)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2562
วันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 2562
จำนวนหน่วยกิต
39 หน่วยกิต
อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
242,750 บาท *ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐานและสอบประมวลความรู้
MBA Online มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง
กลุ่มวิชาการจัดการ
มุ่งสร้างนักบริหารและนักธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ชั้นเชิงทางธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้สอนและกูรูชั้นนำของประเทศ
(รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการตลาด
มุ่งสร้างนักการตลาดที่สามารถเจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า วางแผนการตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัล (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการเงิน
มุ่งสร้างนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินที่
ทันสมัย (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการจัดการโลจีสติกส์
มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างแนวคิดสำหรับนักบริหาร ในการจัดการธุรกิจที่คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยวิชาที่หลากหลายของศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม (รายละเอียด)
แนะนำบทเรียนออนไลน์จากผู้สอน
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคฤดูร้อน/2562
วันนี้ - 28 ก.พ. 2562
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย อาคาร1 ชั้น2)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2562
วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562
จำนวนหน่วยกิต
39 หน่วยกิต
อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
242,750 บาท *ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐานและสอบประมวลความรู้
MBA Online มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง
กลุ่มวิชาการจัดการ
มุ่งสร้างนักบริหารและนักธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ชั้นเชิงทางธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้สอนและกูรูชั้นนำของประเทศ
(รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการตลาด
มุ่งสร้างนักการตลาดที่สามารถเจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า วางแผนการตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัล (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการเงิน
มุ่งสร้างนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินที่
ทันสมัย (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการจัดการโลจีสติกส์
มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างแนวคิดสำหรับนักบริหาร ในการจัดการธุรกิจที่คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยวิชาที่หลากหลายของศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรม (รายละเอียด)
แนะนำบทเรียนออนไลน์จากผู้สอน
// Messenger Chat if ( ! function_exists('messenger_chat') ) { function messenger_chat() { echo '
'; } } // FB SDK if ( ! function_exists('fb_sdk') ) { function fb_sdk() { echo ''; } } add_action('wp_footer', 'messenger_chat'); add_action('wp_head', 'fb_sdk');