MBA Online
ระบบจัดการและตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ
Copyright Review Management System
ส่วนข้อมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา* นามสกุล*
สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
......................................................................
ส่วน Upload File (ไม่รองรับชื่อไฟล์ภาษาไทย)
กรุณาตั้งชื่อไฟล์ Excel ข้อมูลดิบเป็นรหัสนักศึกษา เช่น 0123456789.xlxs
กรุณาตั้งชื่อไฟล์ แบบประเมิน เป็นรหัสนักศึกษา เช่น 0123456789.docx
......................................................................
Copyright©2017 : MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย