Log in | LMS Current User
ทำไมต้องเรียน MBA?
เพราะความรู้ด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะสาขาใด สามารถ นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการงาน ของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ประยุกต์และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เกิดไอเดียใหม่นำไปต่อยอดและสร้างธุรกิจ ของตนเองได้อย่างมีทิศทาง
ทำไมต้องมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์
รูปแบบการเรียนตอบสนองชีวิตการทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและหน้าที่การงาน
ความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับงานตรงเป้าหมายและต่อยอดได้มากที่สุด
การันตีแผนการเรียน 5 เทอม จบแน่
(เทอม 3 ถือเป็นภาคฤดูร้อน / ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนของหลักสูตรฯ เท่านั้น)
ประสบการณ์จากผู้เรียน
*กลุ่มวิชาที่สนใจ
การจัดการ การเงิน การตลาด
*หลักสูตร
MBA Online GSB BAAC
ทำไมต้องเรียน MBA
เพราะความรู้ด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะสาขาใด
สามารถ นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้อย่างมืออาชีพ ประยุกต์และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
เกิดไอเดียใหม่นำไปต่อยอดและสร้างธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างมีทิศทาง
*กลุ่มวิชาที่สนใจ
การจัดการ การเงิน การตลาด
*หลักสูตร
MBA Online GSB BAAC
ทำไมต้อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์
รูปแบบการเรียนตอบสนองชีวิตการทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและหน้าที่การงาน
ความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับงานตรงเป้าหมายและต่อยอดได้มากที่สุด

การันตีแผนการเรียน 5 เทอม จบแน่
(เทอม 3 ถือเป็นภาคฤดูร้อน / ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนของหลักสูตรฯ เท่านั้น)


ประสบการณ์จากผู้เรียน
// Messenger Chat if ( ! function_exists('messenger_chat') ) { function messenger_chat() { echo '
'; } } // FB SDK if ( ! function_exists('fb_sdk') ) { function fb_sdk() { echo ''; } } add_action('wp_footer', 'messenger_chat'); add_action('wp_head', 'fb_sdk');