ภาคต้น/2560
วันลงทะเบียน วันที่ 17 – วันที่ 30 ก.ค. 2560
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 31 ก.ค. – วันที่ 13 ส.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน วันที่ 21สิ.ค. 2560
ประกาศจากหลักสูตร MBA Online
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ส (รายละเอียด)
ตรวจสอบสถานะหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา MBA Online รุ่น 15, 16, 17 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online ปีการศึกษา 2558
Innovation Leader Camp
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคปลาย/2560
วันนี้ - 27 ต.ค. 2560
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน

เปิดภาคเรียน ภาคตปลาย/2560

วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561

สำหรับนักศึกษาใหม่
วันชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและ
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 13 – 19 พ.ย. 2560
โครงการฝึกอบรบระบบการเรียน
การสอนออนไลน์
วันที่ 18 พ.ย. 2560
วันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 20 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2560
วันสอบปรับพื้นฐาน
วันที่ 25 – 31 ธ.ค. 2560

ขั้นตอนการสมัคร

Close
Back to links