ภาคฤดูร้อน/2560
วันลงทะเบียน วันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2560
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560
ประกาศจากหลักสูตร MBA Online
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ส (รายละเอียด)
ตรวจสอบสถานะหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา MBA Online รุ่น 15, 16, 17 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online ปีการศึกษา 2558
Innovation Leader Camp
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคต้น/2560
วันนี้ - 21 มิ.ย.2560
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560
วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560
สำหรับนักศึกษาใหม่
วันชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและ
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2560
โครงการฝึกอบรบระบบการเรียน
การสอนออนไลน์
วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2560
วันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน
วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. – วันอาทิตย์ที่
13 ส.ค. 2560
วันสอบปรับพื้นฐาน
วันจันทร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560

ขั้นตอนการสมัคร

Close
Back to links