ระบบ Upload File บทความสำหรับ
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ส่วนข้อมูลผู้ส่งบทความ
รหัสนักศึกษา* ชื่อ* นามสกุล*
กลุ่มวิชา (ไม่มีให้ใส่ -)* หัวข้องานวิจัย* อาจารย์ที่ปรึกษา*
หมายเลขโทรศัพท์* Email*
......................................................................
ส่วน Upload File
กรุณาระบุชื่อไฟล์เป็น Uตามด้วยลำดับที่ (ไม่ต้องเว้นวรรค)
......................................................................
Copyright©2017 : MBA Online - UTCC