Update ข่าวสารและกิจกรรม
• แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
• ขอแจ้งเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2560 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ตารางสอบ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ))
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบภาคต้น/2560 (รายละเอียด / สำรองที่นั่ง)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
เปิดภาคเรียน ภาคปลาย/2560
วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561
ภาคปลาย 2560
ลงทะเบียน
วันที่ 27 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 11 – 24 ธ.ค. 2560
เปิดภาคเรียน
วันที่ 8 ม.ค. 2561