Update ข่าวสารและกิจกรรม
• ขอแจ้งเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2560 (รายละเอียด)
• ตรวจสอบสถานะหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา MBA Online รุ่น 15, 16, 17 ปีการศึกษา 2558
• แจ้งกำหนดกการเปิดการเรียนการสอน และรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย/2559 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบภาคฤดูร้อน/2560 (รายละเอียด / สำรองที่นั่ง)
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ตารางสอบ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / เอกสารนำเข้าห้องสอบ)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
กำหนดการภาคต้น/2560

- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560
วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560
ภาคต้น 2560
วันลงทะเบียน
วันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. – วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 2560