Update ข่าวสารและกิจกรรม
• แจ้งกำหนดกการเปิดการเรียนการสอน และรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น/2560 (รายละเอียด)
• ขอแจ้งเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2560 (รายละเอียด)
• ตรวจสอบสถานะหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา MBA Online รุ่น 15, 16, 17 ปีการศึกษา 2558
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบภาคฤดูร้อน/2560 (รายละเอียด / ตรวจสอบรายชื่อ)
• สอบนอกตาราง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ตารางสอบ)
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ตารางสอบ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
กำหนดการภาคปลาย/2560

- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคปลาย/2560
วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561
ภาคปลาย 2560
เปิดรับสมัคร
วันที่ 15 ส.ค. 2560 – วันที่ 15 ก.ย. 2560
สอบสัมภาษณ์และประกาศผล
วันที่ 18 – 22 ก.ย. 2560
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน
วันที่ 13 – 19 พ.ย. 2560
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ
วันที่ 18 พ.ย. 2560
เปิดเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 20 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2560
สอบปรับพื้นฐาน
วันที่ 25 – 31 ธ.ค. 2560
ลงทะเบียน
วันที่ 27 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 11 – 24 ธ.ค. 2560
เปิดภาคเรียน
วันที่ 8 ม.ค. 2561