การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุป ภาคต้น/2565
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด