การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ /
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคปลาย/2562
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด

รับปริญญา 2561

• ประกาศกำหนดการวันรับปริญญา 2561
รายละเอียด