การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุป ภาคปลาย/2565
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด