การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ /
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคปลาย/2562
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

รับปริญญา 2561

• ประกาศกำหนดการวันรับปริญญา 2561
รายละเอียด