การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุป ภาคต้น/2566
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด

รับปริญญา 2565

• ประกาศกำหนดการวันรับปริญญา 2565
กำหนดการ