การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ / รายชื่อสอบภาคกลาง (กลุ่มออมสิน / กลุ่ม ธ.ก.ส. / กลุ่ม MBA Online / สนามสอบภูมิภาค) / เอกสารนำเข้าห้องสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคต้น/2562
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด

รับปริญญา 2561

• ประกาศกำหนดการวันรับปริญญา 2561
รายละเอียด