UTCC : MBA Online | Students
Update ข่าวสารและกิจกรรม
• ขอแจ้งกำหนดการการลงทะเบียน ภาคต้น/2561 (รายละเอียด)
• แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ตารางสอบ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / เอกสารนำเข้าห้องสอบ)
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคต้น/2561 (รายละเอียด / สำรองที่นั่ง )
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2561
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ภาคต้น 2561
ลงทะเบียน
วันที่ 16 – 29 ก.ค. 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 30 ก.ค. - 12 ส.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
วันที่ 14 ส.ค. 2561
ลิงค์ที่สำคัญ
ปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนออนไลน์
แนวทางการชำระค่าลงทะเบียน
วิธีการพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน


Update ข่าวสารและกิจกรรม
• ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น/2561 (รายละเอียด)
• แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ตารางสอบ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / เอกสารนำเข้าห้องสอบ)
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคต้น/2561 (รายละเอียด / สำรองที่นั่ง)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2561
วันอังคารที่ 14 ส.ค. 2561
ภาคต้น 2561
ลงทะเบียน
วันที่ 16 – 29 ก.ค. 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 30 ก.ค. - 12 ส.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
วันที่ 14 ส.ค. 2561