การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคต้น/2562
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด