Update ข่าวสารและกิจกรรม
• แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
• ขอแจ้งกำหนดการการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2561 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ตารางสอบนอกตาราง / เอกสารนำเข้าห้องสอบ)
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคปลาย/2560 (รายละเอียด / สำรองที่นั่ง)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2561
วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2561
ภาคฤดูร้อน 2561
ลงทะเบียน
วันที่ 30 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 14 - 20 พ.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
วันที่ 4 มิ.ย. 2561
ลิงค์ที่สำคัญ
ปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนออนไลน์
แนวทางการชำระค่าลงทะเบียน
วิธีการพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียน


Update ข่าวสารและกิจกรรม
• ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2561 (รายละเอียด)
• แจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง
• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ตารางสอบนอกตาราง / เอกสารนำเข้าห้องสอบ)
• ตารางบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ตาราง | สำรองที่นั่ง)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• รูปแบบการจัดทำรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (รายละเอียด)
• ตารางกำหนดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) (รายละเอียด)
ปฏิทินการศึกษา/กิจกรรม
เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2561
วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2561
ภาคฤดูร้อน 2561
ลงทะเบียน
วันที่ 30 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วันที่ 14 - 20 พ.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
วันที่ 4 มิ.ย. 2561