การสอบปลายภาค (Final Examination) / สอบนอกตาราง

• กำหนดการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ / ประกาศรายชื่อสอบภาคกลาง / ประกาศรายชื่อสอบภูมิภาค / ตารางห้องสอบ / รายชื่อสอบนอกตาราง / เอกสารนำเข้าห้องสอบ
• กำหนดการบรรยายสรุปก่อนสอบ ภาคฤดูร้อน/2562
รายละเอียด

การลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

• รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด