บทความ

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค

 ในโลกแห่งความเร่งรีบ การพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วสะท้อนจึงเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยแปลงไป “ข้อมูล (DATA)” กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ในการนำมาซึ่งการวิเคราะห์ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ ธุรกิจ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรามักได้ยินคำว่า “Big Data” เพราะเรามีข้อมูลมากมายมหาศาล จึงต้องบริหารจัดการข้อมูลทั้งในรูปแบบของ ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Real time ซึ่งเรามักจะนำข้อมูลมาใช้ทางธุรกิจ เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้า ยิ่งสามารถออกแบบหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากเท่าไหร่ การทำธุรกิจก็จะกลายเป็นผู้นำด้านนั้นได้

 การแข่งขันทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน “ข้อมูลส่วนบุคคล” กลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อการประกอบธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกัน ในการควบคุมหรือคุ้มครองผู้บริโภค ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเคารพซึ่งสิทธิ และเสรีภาพของคนในสังคม นอกจากนั้นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่ง คือ “ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค” ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค ทั้งด้านกฎหมายที่สำคัญ การตระหนักถึงภัยต่างๆ หรือทราบข้อมูลข่าวสารในการป้องกัน หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ เพื่อให้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวและระวังตัว ไม่หลงเชื่อ หรือเกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นกลลวง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนั้นแล้วศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค จะกลายเป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางมาตรฐาน ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิของประชาชน กลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโดภคให้มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นธรรม ซึ่งสามารถแยกออกเป็นด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสุขภาพ ด้านสื่อ ด้านสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น

 ศูนยข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค จึงควรเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค เป็นระบบที่รองรับการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้ทันเหตุการณ์และแก้ไขได้ทันสถานการณ์ เป็นแนวทางเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับข้อร้องเรียน แต่เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางที่เชื่อถือได้ ในการให้ความรู้ การสื่อสารข้อมูลที่พึงระวัง เพื่อไม่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค เมื่อประชาชนมีความเข้าใจ มีการระวังและตระหนักถึงผลก่อนเกิดการกระทำ ย่อมทำให้การลดการร้องเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นเอง ดังนั้นแล้วศูนย์ข้อมูลอัจฉริยเพื่อผู้บริโภค จึงค่อนข้างมีส่วนสำคัญและเป็นกลไกเชิงรุกในการช่วยลดปัญหาที่อาจจะนำไปสู่การเอาเปรียบผู้บริโภคได้

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค

การหลอมรวมของเทคโนโลยีต้องปราศจากการครอบงำ

สภาพสังคมกับการรับมือการพัฒนาเทคโนโลยี

การสร้างเสริมเครือข่ายผู้บริโภค

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดิจิตอลทีวี VS วิทยุดิจิตอล

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์

โลกเสมือนจริง (Metaverse) อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน์

การกำกับดูแลของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล

วิทยุดิจิตอล คืออะไร?

คลื่นความถี่วิทยุประโยชน์ในการนำมาใช้ทางสังคม

การอยู่รอดของวิทยุชุมชน

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุ